วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ทักษะการแสวงหาความรู้


ทักษะการแสวงหาความรู้
   ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง การค้นคว้า หรือปฏบัติด้วยตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการศึกษาค้นคว้านั้น ไม่จำกัดว่าจะมาจากแหล่งความรู้ใด อาจเป็นความรู้ในห้องเรียน ความรู้ตามป้ายสถานที่ต่างๆไปจนสื่ออื่นๆ
   นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ได้ โดยเริ่มจากความสนใจหรือความต้องการของตนเอง แล้วอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆเช่น ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจหรือต้องการ
    ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถฝึกฝนได้จากการปฏิบัติต่อไปนี้
    1.กำหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้ คือการตั้งหัวข้อ ตั้งประเด็นในการศึกษาค้นคว้า กำหนดขอบเขตของหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการจะค้นคว้า พยายามอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ต้องการจะสืบค้นข้อมูลความรู้
   2. การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว ควรวางแผน กำหนดเป้าหมายว่าจะสืบค้นข้อมูลความรู้จากที่ใด อย่างไร ควรเริ่มต้นเมื่อใด เป็นต้น
    3.การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ คือ การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่ต้องการ ตามแผนงานที่วางไว้
    4.การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ คือ การนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ค้นหา หรือได้รับมา มาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมไปถึงการจำแนกจัดกลุ่ม และจัดลำดับข้อมูล
    5. การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และบันทึกและการบันทึกจัดเก็บ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ออกมาตามขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ควรบันทึกจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่างๆในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา เช่น จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่างๆจดบันทึกไว้ในสมุด ถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้ในแฟ้ม เป็นต้น

เพราะเหตุใด จึงต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาชีพที่ตนเองทำอยู่เสมอ


    เพราะการประกอบอาชีพเป็นการทำงานที่ช่วยให้มีรายได้สำหรับนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เราสนใจ มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ มีการเตรีนมตัวเข้าสู่ชีพและใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่นปัจจุบันนี้การขาย การตลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว การขายจึงทำให้ประชาชนประกอบอาชีพได้มาก และยังสามารถสร้างชีวิต สร้างอนาคต สร้างความมั่นคง ให้แก่ผู้คนมากต่อมากด้วยรายได้อีกด้วย
   ดังนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดจึงจะทำให้เราได้รับความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตทักษะการจัดการ
ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่สามารถจะจัดระบบงาน และระบบคนให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดองค์กร การจัดหาคน การแบ่งหน้าที่ปฏบัติงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล ทักษะการจัดการแบ่งออกได้เป็น๒กลุ่ม ดังนี้
   1.การจัดการระบบงาน (การทำงานเดี่ยว) โดยสามารถจัดสรรเวลาการทำงานให้เป็นระบบ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผน และขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงการเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู้ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีริเริ่มสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริง มีความมุมานะที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
   2.การจัดการระบบคน (การทำงานกลุ่ม) โดยมีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าทำงานแบ่งปัน จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงานสามารถชักจูงเพื่อนร่วมงานให้มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจการทำงานจนสำเร็จ รวมการเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเกิดความพอใจและเสมอภาค ยินดีที่จะทำงานด้วยความเต็มใจ

ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร


   ทักษะแสวงหาความรู้ สำคัญที่สุดเพราะ การที่เราจะประกอบอาชีพใดนั้นเราจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและสามารถปรับเปลี่ยนความรู้เดิมที่มีอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนความรู้เดิมที่มีอยู่โดยการสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยการอาศัยการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ จึงจะช่วยให้เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยอาจจะมาจากการคิด การทดลอง การค้นคว้าหรือการปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ เพราะถ้าหากเราไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็จะทำให้การประกอบอาชีพของเรานั้นไม่มีการพัฒนาขึ้น ธุรกิจหรืออาชีพของเราก็อาจจะล้มเหลวได้

1 ความคิดเห็น:

 1. พราะเหตุใด จึงต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาชีพที่ตนเองทำอยู่เสมอ
  เพราะหาความรู้ใหม่จะได้ทำงานได้หลายรูปแบบ
  ตอบใหม่ค่ะ..ครูไม่เข้าใจที่เธออธิบาย ความรู้ใหม่จะทำงานได้หลายรูปแบบ...หมายถึงอะไร

  ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพราะเราสามารถแก้ปัญหาในด้านต่างๆได้
  ครูไม่เข้าใจ..ตอบใหม่นะคะ
  การจะตอบคำถาม ให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ นักเรียนต้องอ่าน..เนื้อหาที่เขียนให้เข้าใจก่อน..แล้วจึงตอบ

  ตอบลบ